What is your greatest triumph over adversity

Translation of "adversity" in Polish

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
That kind of stamina in the face of unimaginable Adversity fills me with the greatest respect.
Tego typu determinacja, w obliczu niewyobrażalnych przeciwności, napawa mnie podziwem.
Together with Naruto you have to Adversity to overcome and make a choice.
But please remember ... no matter what happens in this conversation ... you have so many Adversity overcome.
Ale pamiętaj, że bez wwoędu na to, co się stanie podczas rozmowy, pokonałeś wiele przeciwności.
First, I live in a country full of Adversity with my small family who have little income, which is why it was a bit difficult for me to continue my studies.
Po pierwsze, mieszkam w kraju pełnym przeciwności z moją małą rodziną, która ma niewielkie Dochody, dlatego kontynuowanie studiów było dla mnie trochę trudne.
As odd interracial couples, we have many Adversitybut the only thing that mattered was Christ and our bond with Christ through friendship courtship and now in our marriage.
Jak nieparzystej Interracial para mamy do czynienia wiele przeciwności, ale jedyną rzeczą, która Liczyło Chrystusa i nasza więź w Chrystusie przez przyjaźni w narzeczeństwie i teraz w naszym małżeństwie.
Some people are born in hells and all Adversity in spite of it, they make it to heaven.
Niektórzy rodzą się w piekłach, i mimo przeciwności, docierają do nieba.
Despite this Adversity the publishing house grew by advertising in the scene's own media, distributing flyers and setting up a mail order business.
Pomimo tych przeciwności wydawnictwo poszerzyło swoją działania marketingowe o kampanię w mediach, rozprowadzając ulotki i tworząc organizując wysyłkową.
Maybe we can Adversity see it as a change.
These AdversityBureaucratic difficulties and complicated, unclear procedures lead to errors.
Te przeszkody, które wynikają z trudności biurokratycznych i skomplikowanych, niejasnych procedur, prowadzą do błędów.
But the courage of the Madeira people in overcoming this Adversity was just as impressive.
Równie poruszająca była jednak odwaga obywateli Madery w przezwyciężaniu tego nieszczęścia.
Despite everything Adversity they were successful.
I'm trying two Adversity to eliminate, one is mine, one is yours.
Próbuję naprawić dwa błędy - swój i pański.
A great secret that will help you with everyone Adversity of life.
Hence, he never learned to use Adversity deal prudently.
Z tego powodu będąc starszym nigdy never nauczył się, jak radzić sobie z porażką.
The motto was NEC ASPERA TERRENT (also Adversity do not be afraid).
It's a poignant story of triumph over origins and Adversity.
And this half-blood of the eldest god will be in spite of all Adversity 20 years old.
There is a study of children who in spite of everything Adversity to flourish.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 134. Exact: 134. Elapsed time: 96 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.